جلسه هماهنگی پروژه کارآموزی تابستان PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 11 مرداد 1393 ساعت 00:00

 برای هماهنگی با دانشجویانی که نیمسال تابستان 93-92 دروس پروژه

و کارآموزی دارند، در تاریخ 11مرداد93 جلسه ای در دانشکده برگزار شد

لازم است افراد غایب در جلسه فایل راهنما را دریافت کرده و بر اساس آن

مراحل تعیین شده را در زمان های مقرر انجام دهند

مشاهده فایل راهنما